Aktualności

2021.09.07 – Przypominamy o Walnym Zebraniu w sobotę 11.09.2021 godz 9,30


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KSSK GWARD w dniu 11.09.2021 r na strzelnicy Miejskiej ul. Strumykowa

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków oraz Sekretarza .
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za okres 01.01 – 31.12.2020 r w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
6. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2021-22.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji od ostatniego sprawozdania.
8. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków