Aktualności

2020.10.10 – Ślubowanie i przysięga I klasy Technikum w Szubinie

Dnia 10 października 2020 r., miała miejsce siódma z kolei w historii szkoły uroczystość ślubowania i przysięgi. Po raz pierwszy byli to również uczniowie z Oddziału Przygotowania Wojskowego. Zgodnie z Decyzją 102/BDSz/2020 z dnia 19 sierpnia minister ON zezwolił na utworzenie od dnia 1 września 2020roku OPW w Technikum w ZS im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

W związku z panującymi obostrzeniami ze względu na pandemię koronawirusa musieliśmy nieco zmienić formułę tej uroczystości. Chodziło o zmianę miejsca z Rynku w Szubinie na plac szkolny drugiej części uroczystości. Wydarzeniu temu od godz. 9.30 na placu szkolnym towarzyszyła wystawa stoisk oraz promocja Partnerów i Przyjaciół szkoły, m.in.: Wojkowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego Placówka SG w Bydgoszczy oraz Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego „GWARD” i Oddziału w Szubinie (wystawa broni i sprzętu wojskowego). Punktualnie o godz. 9.45 kolumna marszowa na czele z Pocztem Sztandarowym szkoły wraz z uczniami Technikum, zaproszonymi gośćmi oraz rodziców w asyście sekcji motocyklowej „Mroteckich Aniołów” z Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Nakle nad Not. przemieściła się ulicami miasta spod Zespołu Szkół do Kościoła pw. św. Marcina Biskupa. Tę niezwykłą uroczystość rozpoczęto od Mszy św., którą celebrował Wikariusz Parafii ks. Paweł Białczyk, nauczyciel religii w ZS. Po mszy uczestnicy uroczystości powrócili wyjątkowo w tym roku z Kościoła do szkoły, gdzie po odśpiewaniu Hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego odbyła się druga część uroczystości ślubowanie uczniów Technikum i przysięga uczniów – OPW. Przed tą ceremonią głos zabrała Dyrektor szkoły P. Alicja Jaśkowiak, która powitała przybyłych gości, rodziców oraz uczniów. Kolejno głos zabierali Starosta Nakielski P. Tadeusz Sobol, Przewodnicząca Rady Miejskiej w  Szubinie P. Anna Kijowska, Zastępca Burmistrza Szubina P. Wioletta Borys Stachowiak, Przewodnicząca Rady Rodziców w ZS P. Agata Sitterlle oraz – Prezes Firmy MAT-BUD /Fundacja „Pomagajmy razem”/ P. Jacek Rutkowski.Po przemówieniach odbyło się ślubowanie, na sztandar Szkoły w obecności Zastępcy Dyrektor ZS P. Sylwii Bałuk złożyli je uczniowie: Frątczak Izabela, Berka Szymon, kadeciz OPW Grygiel Magdalena i Rybarczyk Szymon. Przysięgę na sztandar Szkoły składali w obecności Dyrektor ZS Alicji Jaśkowiak kadeci z OPW: Hibner Martyna (dowódca OPW), Wielgos Oliwia, Sitterlle Sara i Łukowski Kamil. W dalszej części ceremonii uczniowie OPW otrzymali symbole przynależności do społeczności szkolnej (logo szkoły) i Powiatu Nakielskiego (herb Powiatu Nakielskiego) wręczone przez Starostę Nakielskiego i Dyrektor ZS w asyście wychowawcy klasy Karoliny Sojka. Następnym punktem uroczystości było wręczenie uczniom klasy wojskowej IVTL „Certyfikatów” przez Dyrektor ZS, ppłk. Tomasza Stopnickiego Szefa Sztabu 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” w Bydgoszczy, mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka i wychowawcy klasy Agnieszki Bubczyk. Ze względu na panującą epidemię pandemii. odbywające się coroczne w maju przedsięwzięcie pn. „Certyfikacja” uczniów kończących dodatkowy przedmiot edukację wojskową w klasie III zostało przełożone i odbyło się w tym roku szkolnym w dniu 23 września 2020r. Uczniowie klasy wojskowej poddani zostali sprawdzianowi z wiedzy praktycznej i teoretycznej realizowanego przez okres 3 lat nauki w Technikum w/w przedmiotu. Egzamin przeprowadzono na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie – Partnera Szkoły oraz przyległym parku rekreacyjnym „Wesółka” obejmował strzelanie z karabinu i pistoletu boczny zapłon, znajomość wiedzy i zagadnień z terenoznawstwa, pierwszej pomocy,  rozkładanie i składanie karabinka kbk AK, ładowanie i rozładowywanie magazynka, Regulaminu Ogólnego SZ RP i elementy musztry z Regulaminu musztry SZ RP – występowanie w roli dowódcy drużyny (dowodzenie drużyną), znajomość stopni wojskowych, meldunek składany przełożonemu przed rozpoczęciem zajęć, zameldowanie się do egzaminu, przestrzeganie przepisów ubiorczych, i.t.p. W skład komisji egzaminacyjnej w tym roku weszli: Leszek Jaśkowiak – Kierownik szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD, mjr w st. spocz. Witold Błasiak i Piotr Jamróg, Dyrektor ZS mgr inż. Alicja Jaśkowiak i nauczyciel w/w przedmiotu – koordynator przedsięwzięcia mjr rez. Jarosław Odrobiński – wszyscy to członkowie w/w Stowarzyszenia. Dodatkowo działania komisji wsparli uczniowie klasy, Gracjan Gałązka który ukończył 16 – dniowe szkolenie podstawowe i po złożeniu przysięgi wojskowej jest obecnie żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” w Toruniu oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje ratownika, członek OSP Daniel Kwiatkowski. Po wręczeniu „Certyfikatów”, wychowawca klasy Agnieszka Bubczyk odczytała stosowne Zarządzenie Dyrektor ZS odnośnie mianowania Patrycji Makarońskiej uczennicy – kadetki klasy IVTL na kolejny wyższy stopień szkolny super kadet – najwyższy szkolny stopień. Symbolicznego aktu mianowania dokonali Dyrektor ZS, mjr Bogdan Lewandowski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, w asyście wychowawcy klasy. Po tych ceremonialnych akcentach na zakończenie uroczystości kadeci klasy III TL – dowódca kpr. kadet Agata Manikowska

(z gumową bronią replika kbk AK z bagnetami) i IITa – dowódca kadet Malwina Szulc przedstawili elementy musztry zespołowej z elementami musztry paradnej. Zgromadzeni na placu szkolnym mieli możliwość porównania umiejętności uczniów mundurowych w różnym okresie szkolenia i przygotowaniu do dzisiejszej uroczystości. Wszyscy uczniowie demonstrujący musztrę dali z siebie maksimum umiejętności. Za ten wysiłek kadeci otrzymali oklaski od zgromadzonych uczestników uroczystości. Uczniowie kadeci z grupy wojskowej IITb – dowódca Dominika Hejnicka pełnili funkcje w dniu dzisiejszym pocztu flagowego oraz grupę z elementami kamuflażu. Na tym zakończono uroczystość w szkole na placu, zgodnie z ceremoniałem odprowadzono z placu sztandar szkoły wraz z białoczerwoną flagą. Narrację uroczystości prowadził mjr rez. Jarosław Odrobiński – koordynator przedsięwzięcia.

Wsparcia organizacyjnego podczas dzisiejszej uroczystości udzielili: Uczniowie, Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie, Urząd Miejski w Szubinie, Szubiński Dom Kultury, Grono Pedagogiczne i Pracownicy obsługi ZS, w/w Partnerzy i Przyjaciele szkoły prezentujący jednocześnie stoiska promocyjne. Naszą uroczystość oprócz w/w osób swoją obecnością zaszczycili: Proboszcz Parafii pw. św. Marcina w Szubinie ks. kanonik Tadeusz Lesiński, P. Magdalena Walczak – Baranowska Hufiec Pracy w Bydgoszczy Kierownik Jednostki, chor. szt. SG Zofia Krymka, Prezes Bractwa Strzeleckiego w Szubinie P. Andrzej Kokociński, Kierownik szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD P. Leszek Jaśkowiak, mjr w st. spocz. Witold Błasiak wraz z ppor. Łukaszem Nieradko i st. kpr. Bartłomiejem Łukomskim – Instruktorzy wspierający szkolenie kadetów w ZS. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, Przyjaciołom, Partnerom i Sympatykom naszej Szkoły, zapraszamy za rok.